Kategorie

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia w jaki sposób Serwis wspomagaj.pl zbiera oraz przechowuje dane osobowe swoich Użytkowników, a także w jaki sposób z nich korzysta.

DEFINICJE

 • Dane osobowe: wszystkie informacje o osobie fizycznej, z uwzględnieniem IP urządzenia, danych lokalizacji oraz identyfikatora internetowego
 • Polityka Prywatności: niniejszy dokument
 • RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Serwis: serwis internetowy dostępny pod domeną wspomagaj.pl, a także subdomenach, w ramach którego Administrator świadczy określone usługi, sprowadzające się głównie do udostępniania przestrzeni do tworzenia Zbiórek przez Organizatorów oraz pośredniczeniu w przekazywaniu środków pieniężnych między stronami umowy (Wspomagającym, a Organizatorem)
 • Użytkownik Serwisu: osoba pełnoletnia fizyczna bądź prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu wspomagaj.pl jako Organizator Zbiórki bądź Wspomagający
 • Zbiórka Pieniężna: Zbiórka stworzona przez Organizatora na rzecz Beneficjenta, w określonym celu, zlokalizowana w jednej z kategorii dostępnej na stronie wspomagaj.pl

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Korzystanie z Serwisu – w przypadku jednostek korzystających z Serwisu niebędących Użytkownikami, Administrator pozyskuje jedynie dane nie będące danymi osobistymi, niezbędne do celów analitycznych, marketingowych i w celu zapewnienia działania strony.
 • Rejestracja w Serwisie – jednostki, które chcą zarejestrować się w Serwisie zmuszone są do podania swoich danych osobowych, niezbędnych do utworzenia oraz obsługi Konta. Podanie prawdziwych danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie skutkuje niemożnością założenia konta.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

- świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta w Serwisie (niezbędne do wykonania Umowy);

- statystycznych oraz analitycznych (analiza aktywności Użytkowników w Serwisie, poprawa zawartych w Serwisie funkcjonalności);

- ustalenia, a także dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami (ochrona praw Administratora);

- marketingowych (uzasadniony interes Administratora);

- realizacji obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawnych.

Użytkownik może zamieszczać w Serwisie dane osobowe osób trzecich tylko wtedy, gdy nie narusza obowiązujących przepisów prawnych oraz dóbr osobistych tych osób.

 • Tworzenie i wspieranie Zbiórek – Organizowanie Zbiórek w Serwisie wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Podanie określonych danych jest niezbędne do utworzenia Zbiórki. Dane wrażliwe np. medyczne przetwarzane są przez Administratora w sytuacjach wskazanych w Regulaminie, za zgodą jednostki, których dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

- świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem Zbiórki (niezbędne do wykonanie Umowy);

- realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (wynikających m.in. z przepisów podatkowych i o rachunkowości);

- statystycznych oraz analitycznych (analiza aktywności Użytkowników w Serwisie, poprawa zawartych w Serwisie funkcjonalności);

- ustalenia, a także dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami (ochrona praw Administratora);

- marketingowych (uzasadniony interes Administratora);

- weryfikacji prawdziwości celu Zbiorki.

 • Formularz kontaktowy – Administrator umożliwia Użytkownikom kontakt za pośrednictwem dostępnego w Serwisie elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

- identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania (niezbędne do wykonania Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

- statystycznych oraz analitycznych (analiza aktywności Użytkowników w Serwisie, poprawa zawartych w Serwisie funkcjonalności);

 • Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju oraz celu świadczonej usługi. Dane przetwarzane są przez cały okres świadczenia usługi, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika bądź do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe co do których wypłynęło żądanie usunięcia nie mogą być przetwarzane inaczej niż w celach: obrony, ustalenia bądź dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wykonywania przez niego obowiązków wynikających z aktualnej podstawy prawnej.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 • Użytkownik Serwisu ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- otrzymania kopii swoich danych osobowych;

- poprawienia/sprostowania swoich danych osobowych;

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- usunięcia danych osobowych;

- przenoszenia danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • W celu realizacji wybranych usług Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych: dostawców usług IT, usług księgowych, operatorów płatności, usług marketingowych, a także usług mailingowych. Każdy z podmiotów współpracujących z Serwisem zapewnia bezpieczeństwo oraz poufność danych osobowych, zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności każdego z nich.
 • Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika innym podmiotom tylko za jego wyraźną zgodą.
 • Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika innym podmiotom publicznym, zgodnie z obowiązującym prawem – na wezwanie, żądanie, zapytanie, nakaz prawny, realizowany w ramach sprawowania władzy publicznej, oparty na właściwej podstawie prawnej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają wyłącznie podmioty i jednostki upoważnione i w jedynie ściśle określonym zakresie, niezbędnym do należytego wykonywania Usług. Administrator i wszystkie podmioty z nim współpracujące gwarantują zastosowanie wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa w celu właściwej ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator ma pełne prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O wszystkich zmianach Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim, 14-dniowym wyprzedzeniem. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 09.03.2020r. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Regulamin

WSTĘP

Wspomagaj.pl to Serwis umożliwiający tworzenie internetowych Zbiórek Pieniężnych na dowolny cel. Nadmienić należy, iż Administrator Serwisu nie jest bezpośrednim Organizatorem wyżej wspomnianych Zbiórek. Niniejsza platforma stanowi jedynie narzędzie, którego odpowiednie wykorzystanie pozwala publikować Zbiórki przez Organizatorów oraz dokonywać wpłat przez Wspomagających.

DEFINICJE

 • Beneficjent: osoba fizyczna bądź prawna na rzecz której Organizator Zbiórki zdecydował się zbierać środki pieniężne
 • Hasło: unikalny ciąg znaków, wybranych przez Użytkownika Serwisu w procesie rejestracji na stronie wspomagaj.pl, zabezpieczający dostęp do Konta Użytkownika
 • Kategorie: stworzone przez Administratora Serwisu aby skategoryzować Zbiórki, a tym samym umożliwić Użytkownikom Serwisu łatwiejszą weryfikację danych znajdujących się na stronie wspomagaj.pl
 • Konto Użytkownika: konto w Serwisie wspomagaj.pl, stworzone bezpośrednio przez Użytkownika w procesie rejestracji, składające się z Loginu ora Hasła.
 • Login: adres e-mail Użytkownika Serwisu, wskazany bezpośrednio przez Użytkownika w procesie rejestracji, będący jednocześnie indywidualnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie
 • Organizator Zbiórki: osoba fizyczna bądź prawna odpowiedzialna za stworzenie Zbiórki w Serwisie
 • Regulamin: niniejszy dokument
 • Serwis: serwis internetowy dostępny pod domeną wspomagaj.pl, a także subdomenach, w ramach którego Administrator świadczy określone usługi, sprowadzające się głównie do udostępniania przestrzeni do tworzenia Zbiórek przez Organizatorów oraz pośredniczeniu w przekazywaniu środków pieniężnych między stronami umowy (Wspomagającym, a Organizatorem)
 • Umowa: umowa pomiędzy Organizatorem, a Wspomagającym
 • Użytkownik Serwisu: osoba pełnoletnia fizyczna bądź prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu wspomagaj.pl jako Organizator Zbiórki bądź Wspomagający
 • Wspomagający: osoba fizyczna bądź prawna, która zdecydowała się wspomóc środkami pieniężnymi wybraną przez siebie Zbiórkę w ramach Serwisu wspomagaj.pl
 • Zbiórka Pieniężna: Zbiórka stworzona przez Organizatora na rzecz Beneficjenta, w określonym celu, zlokalizowana w jednej z kategorii dostępnej na stronie wspomagaj.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym Wspomagaj.pl oraz wszystkich jego subdomenach. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: wspomagaj.pl/regulamin. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.03.2020 r.
 • pl umożliwia Organizatorom tworzenie Zbiórek w określonych kategoriach: Osobiste projekty, Przedsięwzięcia biznesowe, Rachunki medyczne, Wydarzenie, Inicjatywa, Startup, Organizacje charytatywne, Imprezy szkolne, Technologie, Przedsięwzięcia, Design, Edukacja, Książki, Gry komputerowe, Film/Fotografia, Moda, Wyprawy, Sport, Jedzenie oraz Inne.
 • Niniejszy Regulamin określa: warunki i zasady korzystania z Serwisu prowadzonego przez Administratora, prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Administratora, w tym Organizatorów Zbiórek, a także zakres odpowiedzialności Administratora i warunki świadczenia przez niego usług pieniężnych.
 • Warunkiem korzystania z Serwisu wspomagaj.pl jest zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 • Administrator Serwisu pełni rolę pośrednika pomiędzy Organizatorami Zbiórek, a Wspomagającymi – umożliwia obu stronom zawieranie pomiędzy sobą określonych umów: sprzedaży bądź darowizny, w zależności od rodzaju Zbiórki.
 • Regulamin Serwisu wspomagaj.pl stanowi podstawę do zawierania umów za jego pośrednictwem.
 • Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu są dobrowolne i bezpłatne.
 • Administrator Serwisu udostępnia jego Użytkownikom adres e-mail: … przeznaczony do bezpośrednich kontaktów z Administratorem, na który Ci mogą kierować wszelkie sugestie, zapytania, informacje oraz uwagi.

WARUNKI TECHNICZNE

 • W celu prawidłowego korzystania z Serwisu jego Użytkownik winien posiadać:

- urządzenie z dostępem do Internetu,

- połączenie z globalną siecią Internet,

- zaktualizowaną przeglądarkę Internetową obsługującą język programowania JavaScript, szyfrowane połączenia SSL oraz akceptująca pliki Cookies,

- konto poczty elektronicznej e-mail,

 • Zabrania się Użytkownikom zamieszczać w Serwisie treści niedozwolonych prawnie, w szczególności wzywających do szeroko pojętej nienawiści, pornograficznych, pochwalających zbrodnicze ideologie, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, a także naruszających prawa innych jednostek. Użytkownik zamieszczający niedozwolone prawnie treści musi liczyć się nie tylko z ich usunięciem, ale również zablokowaniem Konta.
 • Zabrania się Użytkownikom zamieszczać w Serwisie danych uwzględniających numery rachunków bankowych oraz kont w serwisach pośrednich typu PayPal. Użytkownik zamieszczający niedozwolone treści musi liczyć się nie tylko z ich usunięciem, ale również zablokowaniem Konta.
 • Administrator Serwisu ma pełne prawo zamieszczać w Serwisie treści reklamowe, promocyjne bądź marketingowe.
 • Użytkownik zamieszczający w Serwisie materiały oraz treści, w tym również wizerunek własny, wyraża zgodę na ich rozpowszechnianie przez Administratora.
 • Administrator ma pełne prawo weryfikować zarówno kwotę jak i cel Zbiórek. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opinie, oceny czy odczucia Użytkowników Serwisu związane z wystawioną prze Organizatora Zbiórką.

REJESTRACJA

 • Aby w pełni korzystać z Serwisu należy dokonać Rejestracji na stronie wspomagaj.pl. Administrator udostępnia przyszłemu Użytkownikowi Serwisu formularz rejestracyjny i wymaga jego poprawnego wypełnienia.
 • Do pełnej Rejestracji niezbędne jest wybranie Loginu w postaci adresu e-mail ora Hasła. Rejestracja dobiegnie końca wraz z chwilą uwierzytelnienia Użytkownika – po użyciu linka aktywacyjnego przesłanego na podany adres e-mail.
 • Do zorganizowania Zbiórki niezbędna jest pełna rejestracja w Serwisie.
 • Zabrania się wybierania obraźliwego, wulgarnego, sprzecznego z zasadami współżycia, naruszającego dobra osób trzecich Loginu.
 • Użytkownik otrzymuje dostęp do swojego indywidualnego Konta po wpisaniu Loginu i Hasła.
 • Zabrania się podawania nieprawdziwych – zmyślonych bądź cudzych – danych w celu korzystania z Serwisu, pod groźbą odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej.
 • Podane przez Użytkownika w Serwisie wspomagaj.pl dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu dostępną pod adresem: http://www.wspomagaj.pl/polityka-prywatnosci.
 • Jedna osoba fizyczna bądź prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie. Zabrania się współdzielenia kont. Ponadto, jeden rachunek bankowy może posłużyć do weryfikacji tylko jednego Konta Użytkownika.

USŁUGI

 • Administrator Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Do zawarcia Umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną dochodzi: w momencie ukończenia procesu Rejestracji przez Użytkownika, a także po akceptacji Regulaminu przez Wspomagającego w czasie dokonywania wpłaty na wybraną Zbiórkę. Umowę tę można wypowiedzieć w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wypowiedzenie Umowy nie jest możliwe, gdy Użytkownik posiada aktywne Zbiórki, Użytkownik nie wypłacił wszystkich pieniędzy ze swoich Zbiórek, wpłaty na Zbiórkę Użytkownika są w trakcie księgowania.
 • Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia kontaktując się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty e-mail: …
 • Administrator Serwisu umożliwia Użytkownikom: organizowanie Zbiórek przesyłanie wiadomości, zadawanie pytań Organizatorom, komentowanie Zbiórek, a także składanie zleceń płatniczych.
 • Administrator nie jest stroną Umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu wspomagaj.pl i nie odpowiada za niewykonanie jej postanowień.

ORGANIZACJA ZBIÓREK

 • pl to Serwis umożliwiający tworzenie internetowych Zbiórek Pieniężnych na dowolny cel. Nadmienić należy, iż Administrator Serwisu nie jest bezpośrednim Organizatorem wyżej wspomnianych Zbiórek. Niniejsza platforma stanowi jedynie narzędzie, którego odpowiednie wykorzystanie pozwala publikować Zbiórki przez Organizatorów oraz dokonywać wpłat przez Wspomagających.
 • Każda Zbiórka powinna mieć zgodny z prawem cel.
 • Organizator wystawiając w Serwisie własną Zbiórkę wskazuje ścisłą kwotę środków finansowych potrzebnych na realizację celu, a także okres, w którym chciałby zebrać te środki.
 • Środki wpłacane przez Wspomagających gromadzone są na specjalnym Wirtualnym Rachunku Organizatora Zbiórki od momentu wystawienia Zbiórki do ostatniego dnia jej trwania.
 • Zgromadzenie całej kwoty środków finansowych przed terminem wskazanym przez Organizatora nie jest równoznaczne z zakończeniem Zbiórki. Gromadzenie pieniędzy może zostać przedłużone zarówno do dnia upływu terminu wskazanego w opisie Zbiórki jak i ponad ten termin.
 • Organizator Zbiórki musi podać nie tylko jej cel, ale również dokładny opis.
 • W przypadku Zbiórek przekraczających 150.000 zł zaleca się by Organizator przedstawił w opisie Zbiórki właściwą dokumentację, w tym kosztorys przedsięwzięcia.
 • Organizator może zmieniać cel i opis Zbiórki tylko do momentu pierwszej wpłaty od Wspomagającego. Od tego momentu treść Zbiórki nie może podlegać istotnym zmianom, za wyjątkiem aktualizacji poczynań w realizacji przedsięwzięcia.
 • Organizator Zbiórki ma obowiązek powiadomić Administratora o śmierci bądź utracie zdolności prawnej przez beneficjenta. W takiej sytuacji wszystkie zgromadzone środki pieniężne zostają zwrócone Wspomagającym.
 • W przypadku uzasadnionego podejrzenia bądź stwierdzenia naruszenia prawa lub niniejszego Regulaminu podczas organizowania Zbiórki, Administrator ma pełne prawo odwołać, zawiesić bądź przerwać Zbiórkę, a wszystkie wpłacone środki finansowe zwrócić Wspomagającym.
 • Zbiórki w przypadku do których Administrator otrzyma zgłoszenie nadużycia zostaną poddane weryfikacji, a w razie naruszenia prawa bądź Regulaminu zablokowane do czasu wyjaśnienia sprawy.
 • Organizator Zbiórek upoważnia Administratora do przyjmowania w jego imieniu składek pieniężnych przekazywanych przez Wspomagających na rzecz Zbiórek Organizatora.
 • Wpłata na Zbiórkę jest możliwa za pośrednictwem rozwiązań płatniczych udostępnianych przez Administratora – serwisu PayPal.
 • Organizator Zbiórki może wypłacić zgromadzone na swoim Wirtualnym Rachunku środki w każdym czasie, na rachunek bankowy przypisany do Konta Użytkownika.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

 • Użytkownicy są odpowiedzialni za naruszenia zarówno obowiązującego prawa jak i postanowień Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
 • Zabrania się Użytkownikom zamieszczać w Serwisie treści niedozwolonych prawnie, w szczególności wzywających do szeroko pojętej nienawiści, pornograficznych, pochwalających zbrodnicze ideologie, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, a także naruszających prawa innych jednostek. Użytkownik zamieszczający niedozwolone prawnie treści musi liczyć się nie tylko z ich usunięciem, ale również zablokowaniem Konta.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wywołaną swoimi działaniami w Serwisie, w tym za podanie nieprawdziwych danych osobowych oraz informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, a także naruszenie praw autorskich i pokrewnych, naruszenie dóbr osobistych, ujawnienie informacji poufnych i tajemnicy służbowej.
 • Administrator ma pełne prawo do przerwania świadczonych Usług wobec każdego Użytkownika, który narusza obowiązujące prawo bądź postanowienia niniejszego Regulaminu.

KONTAKT

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem e-mailowo bądź listownie, również celem złożenia reklamacji pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Reklamacja winna zawierać: Login Użytkownika, imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby firmy oraz adres korespondencyjny, opis zgłaszanych zastrzeżeń. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni od momentu jej otrzymania.

ZMIANY W REGULAMINIE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator ma pełne prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. O wszystkich zmianach Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim, 14-dniowym wyprzedzeniem. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.03.2020r. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Jak to działa

Wspomagaj.pl jest to najbardziej poszukiwany i potężny portal crowdfundingowy, który umożliwia członkom tworzenie projektów gromadzenia funduszy; przyjmować darowizny lub Inwestycje i informować donatorów o postępach projektu. Niezależnie od tego, czy Twoi członkowie potrzebują zebrać pieniądze na osobiste projekty, sprawy, organizacje charytatywne, przedsięwzięcia biznesowe, rachunki medyczne, muzyczne przedsięwzięcia czy imprezy szkolne.

Prowizja % na kampanie darowizn dla wybranej grupy użytkowników: 5% prowizji

Prowizja % na kampanie inwestycji dla wybranej grupy użytkowników: 6% prowizji

Dummy Content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Gościmy

Odwiedza nas 331 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj